۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

کمیته دفاع از حقوق کودکتن و نوجوانان برگزار میکند


فراخوان

سخنرانان:

 سرکار خانم ژاله وفا: محقق، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اقتصادی

جناب آقای حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر

VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

ماده 1 (تعريف) کنوانسیون حقوق کودک

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
ماده 2 (ممنوعيت تبعيض) کنوانسیون حقوق کودک
1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.
ماده 3 (نفع کودک) کنوانسیون حقوق کودک
1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
...

کودک و نوجوان ایران و حقوق بشر

فراخوان
سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
ژاله وفا: محقق، روزنامه نگار و فعال سیاسی و اقتصادی
امر مستمر کودک آزاری که حاصل زور باوری است و راههای مبارزه با آن
حمید حمیدی: پژوهشگر و فعال حقوق بشر
کنوانسیون کودک و کودکی در جمهوری اسلامی ایران
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
 زمان:  چهارشنبه 28 دسامبر ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر