۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی ماهانه: 10 فوریه 2013


اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درودهای صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون  در سال 2013 روزیکشنبه 10 فوریه
ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی
 در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون
برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده ضروری است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون
0. خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه 5 دقیقه 
2. بررسی مصوبات جلسه ماه قبل ) 01 دقیقه (   
3. گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه
4. گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء ) 01 دقیقه (   
5. گزارش مسئولین کمیته ها  بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 21 دقیقه 
6. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ) 01 دقیقه  (
7. گزارش مسئول ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ) 5 دقیقه (  
8. گزارش مسئول مالی و بررسی آن ) 5 دقیقه (  
9. گزارش امور فرهنگی و پژوهشی 01 دقیقه
01. گزارش امور صدا و تصویر 5 دقیقه
00. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ) 31 دقیقه (  
بخش دوم: جلسه اطالع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی اشتوتگارت
0 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی اشتوتگارت خانم خواست خدایی
2.  گزارش واخبارنقش اقتصاد در کودک آزاری توسط آقای ملک جمشیدی
3. شعرخوانی توسط آقای حاجی جو
4 . سخنرانی دررابطه با نقش اقتصاد درکودک آزاری توسط خانم خواست خدایی
یادآوری:
0 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده 
آغاز و پایان یابد.
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان ازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود.
3 . ازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.
هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر