۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

جسم مجروح بهنام ابراهیم زاده , توان لازم برای نجات فرزندش را ندارد

فرستنده خبر: سارا منظری

 
 ﻓﻌﺎﻻن در ﺗﺒﻌﯿﺪ: ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اظﮭﺎرات ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻗﺎی ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ؛ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﺎی ۱۳ ﺳﺎﻟه , ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ”ﻣﺤﮏ “ ﺑﺴﺘﺮی و ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ ؛ وﺧﯿﻢ ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑه ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮاھﯿﻢ زاده در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ “ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﺎﻻن در ﺗﺒﻌﯿﺪ“ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد : آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ زاده از ﻟﺤﻈه آﻏﺎز ﻣﺮﺧﺼﯽ , ﺑﺮای ﺗﮭﯿه دارو ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرش ﮐه از ﺳﺮطﺎن ﺧﻮن رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ؛ از ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺗﻼش و ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐه آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ زاده , ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ؛ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠه ھﺎی در زﻧﺪان از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده , ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻨﺠه ھﺎ ؛ ﺑﯽ ﺗﻮﺟه ﺑه ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد , ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐه ﺟﺎن
ﭘﺴﺮم در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﻦ ﭘﺴﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐه ﻓﺮزﻧﺪم زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﻔﺘه ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ و ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﮭﯿه دارو , ﺑه دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف داروھﺎی ﻓﺮزﻧﺪش ؛
ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اظﮭﺎرات اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ؛ ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ زاده در روزھﺎی ﺳﺨﺖ , ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﺑه ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده, ھﻔﺘﺎد در ﺻﺪ از ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠه و ﺿﺮﺑﺎت وارده در زﻧﺪان از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و از آرﺗﺮوز ﮔﺮدن در ﻋﺬاب اﺳﺖ و طﺒﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ اوﯾﻦ ﻣﮭﺮه ھﺎی ۵ و ۶ وی از ھﻢ ﻓﺎﺻﻠه ﮔﺮﻓﺘه اﻧﺪ ؛ ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﻢ ﻣﺠﺮوح ﺑﮭﻨﺎم ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﺪارد .
ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮاھﯿﻢ زاده و ﻓﺮزﻧﺪ ۱۳ ﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎن ﻧﯿﺎز ﺑه ﺣﻤﺎﯾﺖ دارﻧﺪ . ﺑه ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮاھﯿﻢ زاده اﻣﺮوز , ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮐﺎرﮔﺮی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺮدم زادﮔﺎھﺶ ﮐه اﻟﺒﺘه او را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘه اﻧﺪ؛ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
از ﺟﺎﻣﻌه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ھﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺴﺒﺖ ﺑه وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟه وﯾﮋه ای ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻔﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘه ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ آزاد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐه ۲۲ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ؛ و اﮐﻨﻮن دوران ۵ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ؛ اﺧﯿﺮا ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺟﮭﺖ دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرش ﺑه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘه ﻣﯿﺸﻮد ﻋﻤﺪه ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه آﻗﺎی ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده در زﻣﯿﻨه ﻟﻐﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . فعالان در تبعید 16 بهمن ماه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر